ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสิริสมถวิล    สิทธิสอน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
  สพป.เลย เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-0542368