ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สิริสมถวิล    สิทธิสอน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนสวรรค์
สังกัด สพป.เลย เขต 2