ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นายทรงฤทธิ์    ภูมีแก้ว
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)