ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธิดารัตน์    ไกรศรีแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสี
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3