ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิตราภรณ์    ฤทธิรณ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)