ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิตตรา    ฤทธีรณ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)