ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุดารัตน์    ธิหล้า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)