ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เสาวลักษณ์    สุวะไกร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากบุ่ง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3