ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    ธานีรัตน์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปัญญาวุธ
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)