ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญาภา    วิรัชวัฒนะ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1