ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางฑิฆัมพร    บุญญา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านควนโอ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  rain_409@windowslive.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0980719611