ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธัญวรัตม์    ตั้งคีรี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองปิ้ง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  Krutun919@Gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680131