ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมศักดิ์    คำหล่อ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาอุดม
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ