ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมจิตร    อรรคเศรษฐัง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านยางน้อย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  puknokka@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43-998193