ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พิชญาภา    โสพันธ์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)