ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลัดดา    สงทิพย์
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีอนุสรณ์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2