ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุภิสรา    คีรีสุทธิ์
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร