ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุบิน    นิยมเดชา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่ามะพร้าว
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  subin2514@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817324