ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนวรัตน์    ปรีชา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านในยวน
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  13kaew@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -