ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กนกน้อย    เดชรักษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเกาะกลาง
สังกัด สพป.กระบี่