ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พิชญ์ธิกานต์    โพร้งจั่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดลำประดาเหนือ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2