ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สฤษดิ์    ศรีระดา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เขมราฐพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)