ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วันวิสา    แสงวงศ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เขมราฐพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)