ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอัศวิน    ซ้อนพุฒ
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านป่าม่วง
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053193625