ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอารีย์    สิงห์ชู
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาล่อม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  a_ree24@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน