ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นพพร    สมบูรณ์ชัย
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ป่าซาง
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)