ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวจตุพร    เสนีพล
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070