ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชุมพล    อมตวิยานนท์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุตรกิจ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  bnl.school2@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075611185