ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชุมพล    อมตวิยานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุตรกิจ
สังกัด สพป.กระบี่