ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประสิทธิ์    ยอดดี
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ป่าซาง
สังกัด
  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
e-mail
  psy.2503@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053521044