ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประสิทธิ์    ยอดดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ป่าซาง
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)