ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวมยุรี    แก้วภู่
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ปร.ด. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเหนือ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075640484