ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพรศักดิ์    ฮังกาสี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองชาด
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  poaw052@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  093-334-3516