ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กัญญารัตน์    เครือรัตนไพบูลย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสระบัว
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1