ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมพงช์    วิชาราช
ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศศ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
e-mail
  Vicharach@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055-659217