ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สาวิตรี    วงศ์คำ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)