ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวราพงษ์    ศรีวิไล
ตำแหน่ง
  อื่นๆ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ป.ก.ศ.สูง สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055-659217