ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วัชราภรณ์    แสงพันธ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)