ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพัตรา    ทองน้อย
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)