ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนต์ชัย    ไวมาตย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านศรีสุข
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Monchaiza2010@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0033