ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเนตรนภา    แปลงลำดวน
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
  สพป.เลย เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-0542368