ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พัชรียา    ทะพรม
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านป่าม่วง
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4