ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวพัชรียา    ทะพรม
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านป่าม่วง
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
  ultraman_patcha@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053193625