ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา    หงษาชุม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบะหลวงหนองแวง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  benja120267@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4399-7115