ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี เบ็ญจา    หงษาชุม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาป่งคอง
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 1