ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีระพร    ผิวพรรณ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองหอย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Krupon1@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0187