ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธีระพร    ผิวพรรณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองหอย
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3