ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัมพันธ์    ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4