ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิริวรรณ    ชัยสุวรรณ์
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ