ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภัสสร    โพธิ์เปี้ยศรี
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาพิทักษ์
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1