ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กรรณิการ์    ทองกลม
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนกลอยหนองยาง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3