ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประกาศิต    โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหมากมาย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5