ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์พล    เพชรหล่อ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1