ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เสาวนีย์    แช่มชื่น
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามหนอง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ