ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวพูลสุข    พวงสำลี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภูมิศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สังกัด
  สพป.นครปฐม เขต 1
e-mail
  poonp_@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-381116