ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวพูลสุข    พวงสำลี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภูมิศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
e-mail
  poonp_@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034-381116