ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรัตนา    อุดมการยิ่งยศ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าหวี
สังกัด
  สพป.กาญจนบุรี เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-589948