ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว รัตนา    อุดมการยิ่งยศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าหวี
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1