ยินดีต้อนรับ


นางสาวรัตนา  อุดมการยิ่งยศ
ครู โรงเรียนบ้านท่าหวี

ชื่อ-สกุล
  นางสาวรัตนา    อุดมการยิ่งยศ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าหวี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034-589948