ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจินตนา    สุขย้อย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. จิตวิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาตั้ง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075600736